Privacyverklaring
Klussenbedrijf W. Krispijn gevestigd Thuserhof 18 te 6042 KW Roermond verwerkt uw
persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens niet in handen
kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de
behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Klussenbedrijf W. Krispijn verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u
ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met
deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Klussenbedrijf W. Krispijn verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Klussenbedrijf W. Krispijn verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
-voor het factureren van uitgevoerde diensten
-voor het samenstellen van offertes
-contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-u te informeren over wijzigingen van onze diensten
-Klussenbedrijf W. Krispijn verwerkt uw persoonsgegevens, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn
Hoe lang we gegevens bewaren
Klussenbedrijf W. Krispijn zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: de wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar.
Delen met anderen
Klussenbedrijf W. Krispijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur naar wilbert@klussenbedrijfkrispijn.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Klussenbedrijf W.
Krispijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Klussenbedrijf W. Krispijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zij of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
telefoonnummer 06-41213210 of via wilbert@klussenbedrijfkrispijn.nl. Bovendien heeft u ten allen
tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens,
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.
Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de
bijgewerkte versie van de Privacyverklaring te publiceren op onze website
www.klussenbedrijfkrispijn.nl.
Bovengenoemde Privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018.
Roermond, 25 mei 2018
Wilbert Krispijn
Klussenbedrijf W. Krispijn