Pagina 1 van 6
ALGEMENE VOORWAARDEN KLUSSENBEDRIJF W. KRISPIJN
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de
navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Klussenbedrijf W. Krispijn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Thuserhof 18, 6042KW te
Roermond, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 12063520.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Klussenbedrijf W. Krispijn een overeenkomst heeft gesloten of
beoogt te sluiten.
3. Consument: een opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen Klussenbedrijf W. Krispijn en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee
Klussenbedrijf W. Krispijn zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden.
5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Klussenbedrijf W. Krispijn uit te voeren
werkzaamheden, waaronder uiteenlopende aannemingswerkzaamheden begrepen kunnen zijn.
6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op
de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Klussenbedrijf W. Krispijn en iedere tot stand gekomen
overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door
Klussenbedrijf W. Krispijn worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook
aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals
middels de offerte van Klussenbedrijf W. Krispijn. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als
zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aan de opdrachtgever gericht mondeling dan wel schriftelijk aanbod van Klussenbedrijf W. Krispijn (waaronder zijn
offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval is vermeld dat het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. Klussenbedrijf
W. Krispijn kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog
herroepen.
2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Klussenbedrijf W. Krispijn dat een kennelijke fout of
vergissing bevat.
3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Klussenbedrijf
W. Krispijn door de opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van
Klussenbedrijf W. Krispijn, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Klussenbedrijf
W. Krispijn anders aangeeft.
4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het
aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. | DERDEN/NIET-ONDERGESCHIKTEN
1. Klussenbedrijf W. Krispijn is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan
hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen en aldus derden bij de uitvoering van de werkzaamheden te betrekken.
Indien Klussenbedrijf W. Krispijn derden inschakelt voor de uitvoering van de werkzaamheden, staat hij ervoor in dat deze
derden bekwaam zijn in het verrichten van de door Klussenbedrijf W. Krispijn aan hen opgedragen taken.
Pagina 2 van 6
2. Klussenbedrijf W. Krispijn is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval
dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde derden.
3. Onder geen beding aanvaardt Klussenbedrijf W. Krispijn enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten
of tekortkomingen van derden met wie de opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op
voordracht of advies van Klussenbedrijf W. Krispijn is gebeurd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Klussenbedrijf W. Krispijn bij de
uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen
naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Klussenbedrijf W. Krispijn, jegens de opdrachtgever
een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Klussenbedrijf W. Krispijn, zelf
partij bij de overeenkomst.
5. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Klussenbedrijf W. Krispijn worden
ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Klussenbedrijf W. Krispijn gaat ervan uit, en bedingt zo nodig
bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking
mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
ARTIKEL 5. | AFBAKENING & WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST & MEERWERK
1. Klussenbedrijf W. Krispijn verbindt zich uitsluitend tot het verrichten van de werkzaamheden die uitdrukkelijk tussen partijen
zijn overeengekomen. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de
overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig
en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen
oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de opdrachtgever aan Klussenbedrijf W. Krispijn verschuldigde
prijs tevens wijzigen. In geval van een verhoging van een vaste aanneemsom, zal Klussenbedrijf W. Krispijn daarvan zoveel
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee
in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Klussenbedrijf W. Krispijn zal de opdrachtgever tijdig informeren over de
noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten
begrijpen.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op
grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra
kosten voor zijn rekening, tenzij Klussenbedrijf W. Krispijn de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens,
vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Klussenbedrijf W. Krispijn zal de opdrachtgever tijdig informeren
over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Klussenbedrijf W. Krispijn gerechtigd om daaraan
pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal
worden gegeven.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klussenbedrijf W. Krispijn een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de
overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van Klussenbedrijf W. Krispijn, alle gegevens, waaronder
eventuele (technische en bouw)tekeningen mede begrepen, die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs relevant zijn, tijdig, volledig en op de daartoe door Klussenbedrijf W. Krispijn voorgeschreven wijze, aan
Klussenbedrijf W. Krispijn verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. Voorts dient de
opdrachtgever Klussenbedrijf W. Krispijn steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te
verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
2. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden zorg te dragen voor:
– een vrij toegankelijke werkplek;
– de aanwezigheid van alle zaken waarvan is overeengekomen dat die ter uitvoering van de werkzaamheden door de
opdrachtgever zelf ter beschikking worden gesteld;
– het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering gedurende het overeengekomen tijdsbestek;
Pagina 3 van 6
– voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden
worden gebruikt en verwerkt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van
de werkzaamheden te verwerken materialen;
– het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van hem te vergen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het
treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
3. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door Klussenbedrijf W. Krispijn tewerkgestelde personen ononderbroken door
kunnen werken, op de betreffende locatie geen andere personen bezig zijn met het verrichten van werkzaamheden en de
door Klussenbedrijf W. Krispijn tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden de kosteloze
beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, staat de opdrachtgever in voor de tijdige verkrijging van
eventueel benodigde vergunningen en/of andere goedkeuringen van derden en vrijwaart Klussenbedrijf W. Krispijn van alle
aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
5. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit
artikel, is Klussenbedrijf W. Krispijn, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade aan de
opdrachtgever door te berekenen.
ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Klussenbedrijf W. Krispijn zich jegens de opdrachtgever heeft
verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Klussenbedrijf W. Krispijn
mogelijk mede afhankelijk van de opdrachtgever en/of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan
Klussenbedrijf W. Krispijn toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 10, worden de verplichtingen
van Klussenbedrijf W. Krispijn opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 10
vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Klussenbedrijf W. Krispijn toerekenbare omstandigheid, treedt
het verzuim van Klussenbedrijf W. Krispijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Klussenbedrijf W. Krispijn schriftelijk
in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Klussenbedrijf W.
Krispijn na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Indien Klussenbedrijf W. Krispijn voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te
verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze
inspanningen niet tijdig worden verricht, is Klussenbedrijf W. Krispijn gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten
voor de duur van de vertraging.
4. Verzuim van Klussenbedrijf W. Krispijn als gevolg van een aan Klussenbedrijf W. Krispijn toe te rekenen omstandigheid, e.e.a.
zoals bedoeld in lid 2, biedt de opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim
betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
Tussentijdse annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, verplicht de opdrachtgever aan Klussenbedrijf W.
Krispijn te vergoeden de volledige overeengekomen prijs en verminderd met de voor Klussenbedrijf W. Krispijn door de
beëindiging bespaarde kosten. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk te maken kosten, wordt de door de
opdrachtgever verschuldigde vergoeding berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst
die Klussenbedrijf W. Krispijn zou hebben gemaakt als ware de overeenkomt niet tussentijds door de opdrachtgever
geannuleerd.
ARTIKEL 9. | OPLEVERING, ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
– aan de opdrachtgever is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs
kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid;
– de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
– het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen;
– Klussenbedrijf W. Krispijn schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en
de opdrachtgever niet binnen acht dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet
is goedgekeurd;
– de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30
dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
Pagina 4 van 6
Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te
maken aan Klussenbedrijf W. Krispijn. De opdrachtgever dient Klussenbedrijf W. Krispijn alsdan in de gelegenheid te stellen
het werk alsnog op te leveren.
2. De opdrachtgever vrijwaart Klussenbedrijf W. Krispijn van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen
van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het werk.
3. Bij oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is
nagekomen. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de opdrachtgever zichtbare of
anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Klussenbedrijf W. Krispijn te worden gemeld.
4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken,
dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het veronderstelde gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat
de opdrachtgever redelijkerwijs van dat gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Klussenbedrijf W. Krispijn te
worden gemeld.
5. Indien de opdrachtgever niet conform het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Klussenbedrijf W. Krispijn uit een
dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
6. Ook indien de opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Klussenbedrijf W. Krispijn bestaan,
behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.
7. Geen grond voor klachten zijn gebreken van het opgeleverde die het gevolg zijn van een niet aan Klussenbedrijf W. Krispijn
toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van
buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuist of onoordeelkundig gebruik, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en het niet
vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het opgeleverde, waaronder
begrepen herstellingen die niet met voorafgaande instemming van Klussenbedrijf W. Krispijn zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 10. | OVERMACHT
1. Klussenbedrijf W. Krispijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang
hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen
daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop
Klussenbedrijf W. Krispijn geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of
ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen: (extreem) slechte weersomstandigheden en tekortkomingen van derden.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de
overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Klussenbedrijf W. Krispijn bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte,
respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige
overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding
in aanmerking.
ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Klussenbedrijf W. Krispijn is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder
rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig
of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Klussenbedrijf W. Krispijn ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de
nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet
blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Klussenbedrijf
W. Krispijn in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever
zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is
uitgebleven.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een
wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen
waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Klussenbedrijf W. Krispijn gerechtigd
om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever
reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
Pagina 5 van 6
3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Klussenbedrijf
W. Krispijn op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De opdrachtgever is verplicht de schade die Klussenbedrijf W. Krispijn ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de
overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Klussenbedrijf W. Krispijn de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Klussenbedrijf W. Krispijn vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder
niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, regieprijs en/of een uurtarief.
2. Klussenbedrijf W. Krispijn is gerechtigd eventueel redelijkerwijs te maken parkeerkosten op locatie van de opdrachtgever,
aan de opdrachtgever door te berekenen. Voorts komen de eventuele door Klussenbedrijf W. Krispijn te maken noodzakelijke
kosten voor parkeer- en/of andersoortige vergunningen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien en voor zover de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dient de opgegeven prijs slechts als
richtprijs. De daadwerkelijk door of namens Klussenbedrijf W. Krispijn gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of
namens Klussenbedrijf W. Krispijn gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden
doorberekend.
4. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk is overeengekomen, is Klussenbedrijf W. Krispijn steeds gerechtigd
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de opdrachtgever te vorderen. Voor zolang de
opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige op hem rustende, reeds opeisbare betalingsverplichting jegens
Klussenbedrijf W. Krispijn, is Klussenbedrijf W. Krispijn, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene
voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Klussenbedrijf W. Krispijn voorgeschreven wijze, binnen de daartoe
door Klussenbedrijf W. Krispijn vermelde termijn. In geval van betaling middels overboeking hanteert Klussenbedrijf W.
Krispijn een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken
dor een kortere betalingstermijn te hanteren.
6. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een
wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen
waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand
verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin
geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid
van consument.
8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de
opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden,
onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van
materialen of hulpmiddelen die eventueel door opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter
beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de
wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Klussenbedrijf W. Krispijn kan worden
toegerekend.
2. Het eventueel afplakken van ruimtes door of namens Klussenbedrijf W. Krispijn geschiedt op zorgvuldige wijze. Klussenbedrijf
W. Krispijn is evenwel nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het afplakken van ruimtes.
3. Klussenbedrijf W. Krispijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies,
gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Klussenbedrijf W. Krispijn is, onverminderd het bepaalde in het
overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk
te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Klussenbedrijf
W. Krispijn in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een
tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming
van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan:
Pagina 6 van 6
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klussenbedrijf W. Krispijn aan de overeenkomst
te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klussenbedrijf W. Krispijn toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
4. Mocht Klussenbedrijf W. Krispijn aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Klussenbedrijf W. Krispijn te allen tijde het
recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Klussenbedrijf W. Krispijn hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij
gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Klussenbedrijf W. Krispijn ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van Klussenbedrijf W. Krispijn is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel
herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Klussenbedrijf W. Krispijn betrekking heeft. Indien
herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Klussenbedrijf W. Krispijn beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van
Klussenbedrijf W. Krispijn betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Klussenbedrijf W. Krispijn
nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Klussenbedrijf W. Krispijn
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen
risico van Klussenbedrijf W. Krispijn dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Klussenbedrijf W. Krispijn bedraagt, onverminderd toepassing
van de vervaltermijn als bedoeld in artikel 9, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen
worden met de vordering door de opdrachtgever, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt
aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds oplevering van de betreffende werkzaamheden.
7. De opdrachtgever vrijwaart Klussenbedrijf W. Krispijn van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Klussenbedrijf W. Krispijn
toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Klussenbedrijf W. Krispijn van eventuele aanspraken van derden
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien Klussenbedrijf W. Krispijn uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
opdrachtgever gehouden Klussenbedrijf W. Krispijn zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Klussenbedrijf W. Krispijn, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van Klussenbedrijf W. Krispijn en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in
onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de
bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Klussenbedrijf W. Krispijn aangewezen om van
eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds
bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.